Loceryl 5 ml

57.99

Direct Kopen via bol.com: Daily care

Artikelnummer: 8703002025031934 Categorie:

Beschrijving

Bijsluiter
05 2012 1 5
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
Loceryl 5% Nagellak
Amorolfine (als hydrochloride)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
– Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
– Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
– Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
– Krijgt u veel last van ,,n van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Loceryl gebruikt?
2. Wanneer mag u Loceryl niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Loceryl?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Loceryl?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT LOCERYL GEBRUIKT?
Loceryl bevat 5% van het werkzame bestanddeel amorolfine, een schimmeldodende stof.
Loceryl wordt gebruikt voor de behandeling van mycosen van de nagels (aandoeningen
veroorzaakt door schimmels), als de nagelwortel niet aangetast is.
Loceryl kan ook in combinatie gebruikt worden met oraal terbinafine of oraal itraconazole bij
ernstige schimmelnagels met aantasting van de nagelwortel.
2. WANNEER MAG U LOCERYL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u Loceryl niet gebruiken?
– U bent allergisch voor ,,n van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Loceryl?
– er is geen ervaring met het gebruik van Loceryl bij kinderen.
– vermijd gebruik van cosmetische nagellak en kunstnagels gedurende de behandeling met
Loceryl.
– vermijd toevallig contact van Loceryl met ogen en slijmvliezen.
– als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “gebruik met andere
geneesmiddelen” te lezen.
– raadpleeg uw arts indien ,,n van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Bijsluiter
05 2012 2 5
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er zijn geen specifieke studies verricht met amorolfine in combinatie met andere
geneesmiddelen.
Gebruikt u naast Loceryl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Verwittig uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vemijd het gebruik van Loceryl
tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen
gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend, heeft het gebruik van Loceryl geen effect op het vermogen om een auto te
besturen of een machine te bedienen.
Stoffen in Loceryl waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U LOCERYL?
Gebruik Loceryl altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In principe de nagellak 1 … 2 maal per week als volgt gebruiken (zie bijgaande afbeeldingen) :
Bijsluiter
05 2012 3 5
1. V¢¢r het eerste gebruik is het noodzakelijk de aangetaste delen van de nagel (vooral het
oppervlak) zoveel mogelijk af te vijlen met ,,n van de bijgevoegde nagelvijlen.
OPGELET: Nooit een voor de behandeling van een aangetaste nagel gebruikte vijl
gebruiken voor een gezonde nagel.
2. Vervolgens het nageloppervlak met ,,n van de bijgevoegde kompressen reinigen en
ontvetten.
V¢¢r elke nieuwe aanwending van de lak, zo nodig handeling 1 herhalen, en in elk geval
handeling 2.
3. E,n van de bijgevoegde herbruikbare spatels in de lak doppen, zonder de spatel aan de
hals van het flesje af te vegen.
4. De lak over de hele oppervlakte van de aangetaste nagel aanbrengen.
De handelingen 3 en 4 voor elke aangetaste nagel herhalen.
5. De hals van het flesje reinigen met het kompres dat reeds gebruikt werd voor het
reinigen van de nagels en het flesje onmiddellijk na gebruik goed sluiten.
6. De behandelde nagels gedurende ongeveer 3 minuten laten drogen.
7. De spatel reinigen met het kompres dat reeds gebruikt werd voor het reinigen van de
nagels en de hals van het flesje. Aanraking vermijden van de pas behandelde nagels en
het kompres. Het kompres wegwerpen. Opgelet, het kompres bevat een ontvlambaar
product. Bijsluiter
05 2012 4 5
Gebruikt u scheikundige producten, zoals verdunningsmiddelen of white spirit? Trek dan
ondoorlaatbare handschoenen aan om het laagje Loceryl lak op de nagels te beschermen.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Loceryl moet gebruiken. Het is belangrijk de behandeling met
Loceryl lak voort te zetten tot de aandoening verdwenen is en er terug gezonde nagels gegroeid
zijn. Dit vergt doorgaans 6 maanden voor de vingernagels en 9 tot 12 maanden voor de
teennagels. In combinatie met orale antischimmelgeneesmiddelen, wordt Loceryl 1x week
gedurende tenminste 6 tot 12 maanden gebruikt.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Heeft u te veel van Loceryl gebruikt?
Wanneer u teveel van Loceryl heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 245.245).
Bent u vergeten Loceryl te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Loceryl
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Loceryl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Nagelafwijkingen (zoals nagelverkleuring, gebroken nagels, broze nagels) kunnen
voorkomen. Deze reacties kunnen ook gelinkt zijn aan de onychomycose zelf.
Zelden (meer dan 1 op 10.000 pati‰nten, maar minder dan 1 op 1.000 pati‰nten):
nagelafwijkingen, nagelverkleuring, onychoclasie (breekbare nagels).
Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 pati‰nten): branderig gevoel in de huid, plaatselijke
huidreacties (contactdermatitis).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U LOCERYL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bijsluiter
05 2012 5 5
Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25øC) en in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Loceryl niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneeesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Loceryl?
– De werkzame stof in Loceryl is amorolfine 5%.
– De andere stoffen in Loceryl zijn: methacrylzuur copolymeren, triacetine, ethylacetaat,
butylacetaat, ethanol.
Het kompres is doordrenkt met 0,5 ml isopropanol 70 % V V.
Hoe ziet Loceryl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Loceryl is een nagellak verpakt in een glazen flesje van 2,5 ml of 5 ml.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Loceryl 5 ml” te beoordelen